Podmienky súťaže Národný víťaz

 
!! PROSÍM POZOR  !! 
v tejto súťaži sa zarátávajú iba výstavy poriadané FFS, teda iba  výstavy poriadané na Slovensku !!
 

 

 

Podmienky súťaže Národný víťaz 2018 / National Winner 2018 

 

 1. Súťaž vyhlasuje Federácia Felis Slovakia (ďalej FFS) so sídlom Karpatská 18, Bratislava, IČO: 457 477 41. Súťaž sa začína 1.1. 2018 a končí 31.12.2018. Platnosť súťažných podmienok je ohraničená rovnakým obdobím.
 2. Do súťaže budú zaradení vlastníci mačiek a ich mačky, ktorí spĺňajú súčasne všetky nasledovné podmienky:
  1. vlastník mačky je platným individuálnym členom FFS, ktorá je národným členom Fédération Internationale Féline (ďalej FIFe),
  2. do hodnotenia sa zarátajú len tie výsledky FIFe výstav, ktorých sa mačky v jeho osobnom vlastníctve zúčastnili v čase jeho individuálneho členstva FFS,
  3. do hodnotenia sa zarátajú len tie mačky, ktoré majú pridelené aktuálne registračné číslo (posledné) Slovenskou plemennou knihou mačiek FFS, alebo Slovenskou plemennou knihou SZCH, s výnimkou triedy 14 – HCL/HCS
  4. do hodnotenia sa zarátajú len tie výsledky, ktoré vlastník mačky zaslal prostredníctvom súťažného formulára
 3. Počet zapojených mačiek jedného vlastníka nie je obmedzený. V prípade porušenia pravidiel súťaže (napr. nesúlad predložených výsledkov a oficiálnej výsledkovej listiny), môže byť súťažiaci so všetkými jeho mačkami do súťaže prihlásenými, zo súťaže vylúčený.
 4. Účasť v súťaži je bezplatná. Oprávnenosť výhry súťažiaceho je viazaná len na splnenie podmienok uvedených v týchto pravidlách. Na výhru nie je právny nárok.
 5. Priebežné výsledky súťaže bude možné zaslať výhradne cez online formulár – https://plemennakniha.felisslovakia.sk/index.php/sk/narodny-vitaz/zaslanie-vysledkov. Formulár bude aktívny od 1.1.2018 od 00:00 do 31.12.2018 do 24:00.
 1. Aktuálne priebežné výsledky súťaže budú dostupné na adrese – https://plemennakniha.felisslovakia.sk/index.php/sk/narodny-vitaz/vysledky-sutaze. Aktuálny stav bodového hodnotenia bude generovaný automaticky, vždy na základe aktuálne zaslaných výsledkov.
 1. Tituly Národného víťaza za daný rok budú udelené mačkám v poradí podľa získaného počtu bodov, a to bez ohľadu na kategóriu, triedu a pohlavie podľa Výstavných pravidiel FIFe (FIFE Show Rules).
 2. V danom roku bude udelených 10 titulov Národného víťaza. FFS si vyhradzuje právo udeliť menší počet titulov, ak zisk hodnotených mačiek bude menší ako 70 bodov.

 

 1. Bodové hodnotenie výsledkov

 

OCENENIE

BODOVÉ HODNOTENIE

V1 bez titulu a nižšie ocenenia / tr. 1-10 /                            

0

V1, Ex 1 alebo I. / tr. 11,12,14 /

titul od CAC / CAP po CACS / CAPS, PH / tr. 1-10 /

10

10

V1 / titul + NOM

20

V1 / titul + NOM + BIS

30

 

 

 1. V prípade rovnosti bodov prednosť bude mať mačka, ktorá dosiahla ocenenie BIS viackrát. V prípade rovnosti počtu BIS bude posudzovaný počet NOM a následne počet výstav. Uprednostnená bude mačka, ktorá dosiahla uvedené hodnotenia na menšom počte výstav.
 2. Za 1.-10. miesto mačka získa titul Národný víťaz – NW podľa Výstavných pravidiel FIFe – bod 4.17 (Show Rules FIFe).
 3. Titul Národný víťaz bude automaticky udelený mačke, ktorá bola v danom roku stala Svetovým víťazom – WW podľa Výstavných pravidiel FIFe – bod 4.17 (Show Rules FIFe).
 4. Jej bodové hodnotenie bude uvedené vo výsledkovej tabuľke len informatívne a nebude zaradená do poradia hodnotených mačiek. Tento titul bude udelený ako dodatočný (čiže v danom roku bude udelených 11 titulov NW).
 5. Titul Národný víťaz – NW bude zapísaný do SPKM FFS.
 6. Národní víťazi budú odmenení pohárom so štítkom a diplomom s logom FIFe, FFS a sponzorov ako aj vecným darom od sponzorov.
 7. Výsledky súťaže budú vyhlásené na  spoločenskom podujatí FFS – termín a miesto budú v predstihu uverejnené na webe FFS. Súťažiacim budú rozposlané oficiálne pozvánky prostredníctvom emailových adries.
 8. Zoznam ocenených mačiek a ich vlastníkov bude zverejnený na oficiálnej webovej stránke FFS.