Výsledky súťaže Národný víťaz 2019 tu

 

výsledky NW FFS 2019

 

Podmienky súťaže Národný víťaz

 
!! PROSÍM POZOR  !! 
v tejto súťaži sa zarátávajú iba výstavy poriadané FFS, teda iba  výstavy poriadané na Slovensku !!
 

Podmienky súťaže Národný víťaz 2021 / National Winner 2021

 

1. Súťaž „Národný víťaz“ vyhlasuje Federácia Felis Slovakia (ďalej FFS) so sídlom

Karpatská 18, Bratislava, IČO: 45747741. Súťažný rok sa začína vždy 1.1.

kalendárneho roka a končí 31.12. toho istého kalendárneho roka. Platnosť

súťažných podmienok je ohraničená rovnakým obdobím.

 

2. Tieto pravidlá platia pre súťaž „Národný víťaz“ pre každý kalendárny rok, pokiaľ

nedôjde k ich zmene podľa bodu 15.

 

3. Do súťaže budú zaradené mačky(1) a ich vlastníci(2), ktorí spĺňajú súčasne všetky

nasledovné podmienky:

a. vlastník mačky musí byť v čase konania výstavy platným individuálnym členom

FFS, ktorá je národným členom Fédération Internationale Féline (ďalej FIFe),

b. do hodnotenia sa zarátajú len tie mačky, ktoré majú pridelené aktuálne

registračné číslo (posledné) Slovenskou plemennou knihou mačiek FFS, alebo

Slovenskou plemennou knihou SZCH, s výnimkou triedy 14 – HCL/HCS,

c. do hodnotenia sa zarátavajú len tie výstavy, ktoré mačka absolvovala v čase

členstva majiteľa vo FFS,

d. do hodnotenia sa zarátajú výsledky všetkých mačiek individuálnych členov FFS,

ktoré sa zúčastnia FIFe výstav, konaných na území Slovenska,

 

4. V prípade porušenia pravidiel súťaže (napr. nesúlad predložených výsledkov

a oficiálneho katalógu výstavy), môžu byť všetky mačky súťažiaceho zo súťaže

vylúčené.

 

5. Účasť v súťaži je bezplatná.

 

6. Individuálny člen, ktorý má záujem sa zapojiť do súťaže „Národný víťaz“, môže

zaslať k jednotlivým mačkám, ktoré prihlasuje do súťaže, dokumentáciu

potvrdzujúcu bodové hodnotenie dosiahnutých výsledkov (výsledky z výstav).

Spôsob a formát zasielania výsledkov bude vždy zverejnený na web-stránke FFS

a bude oznámený prostredníctvom Členov FFS.

 

7. Oprávnenosť výhry súťažiaceho je viazaná len na splnenie podmienok uvedených

v týchto pravidlách. Na výhru nie je právny nárok.

 

8. Tituly Národného víťaza za daný rok budú udelené mačkám v poradí podľa

získaného počtu bodov, a to bez ohľadu na kategóriu, triedu a pohlavie podľa

Výstavných pravidiel FIFe (FIFe Show Rules).

 

9. V danom roku bude udelených maximálne 10 titulov Národného víťaza.

 

10. Mačka, ktorej bude udelený titul Národný víťaz musí dosiahnuť bodový zisk

minimálne 70 bodov a zároveň dosiahnuť minimálne 3x NOM alebo minimálne 1x

BIS počas súťažného roka.

 

11. Bodové hodnotenie výsledkov

OCENENIE

BODOVÉ HODNOTENIE

V1 bez titulu a nižšie ocenenia (tr. 1-10)  0

V1, Ex 1 alebo I. (tr. 11,12,14)

titul od CAC / CAP po CACS / CAPS, PH (tr. 1-10) 10

V1 / titul + NOM 20

V1 / titul + NOM + BIS 30

 

12. V prípade rovnosti bodov prednosť bude mať mačka, ktorá dosiahla ocenenie BIS

viackrát. V prípade rovnosti počtu BIS bude posudzovaný počet NOM a následne

počet výstav. Uprednostnená bude mačka, ktorá dosiahla uvedené hodnotenia na

menšom počte výstav.

 

13. Za 1.-10. miesto mačka získa titul Národný víťaz / National Winner podľa Výstavných

pravidiel FIFe - bod 4.17 (Show Rules FIFe) , ktorý bude zapísaný do SPKM FFS.

 

14. Zoznam ocenených mačiek a ich vlastníkov bude zverejnený na oficiálnej webovej

stránke FFS.

 

15. Tieto pravidlá platia odo dňa ich schválenia. Ich zmena alebo zrušenie je možné

Dodatkom k týmto pravidlám, alebo vydaním nových.

 

Schválené dňa 27.12.2020

 

Poznámky:

1) Mačka - mačka alebo kocúr podľa FIFe zoznamu plemien

2) Vlastník - vlastník je ten, kto mačku vlastní na základe písomného dokumentu (napr. kúpnej či darovacej

zmluvy, dohody o spoluvlastníctve a i.)

3) Individuálny člen sa môže zapojiť do súťaže „Národný víťaz“ iniciatívne zaslaním dokumentov podľa

bodu 6, ale vo všeobecnosti platí, že v zmysle bodu 2d sa do hodnotenia zarátajú výsledky všetkých

mačiek individuálnych členov FFS, ktoré sa zúčastnia FIFe výstav, konaných na území Slovenska.