Súbory na stiahnutie - aktuáľne stanovy OZ

STANOVY 1/7

STANOVY 2/7

STANOVY 3/7
STANOVY 4/7
STANOVY 5/7

STANOVY 6/7

STANOVY 7/7

 

S T A N O V Y

Slovenskej asociácie chovateľov mačiek

 

Čl. I

Základné ustanovenia

 

 1. Názov združenia: Slovenská asociácia chovateľov mačiek ( ďalej iba SACHM ).
 2. SACHM je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným, neziskovým  združením osôb s cieľom uspokojovania ich potrieb  a záujmov v oblasti šľachtenia, chovu čistokrvných a domácich mačiek, ochrany zvierat, výstavníctva, felinoterapie a ďalšieho vzdelávania chovateľov.
 3. SACHM má samostatnú právnu subjektivitu a vyvíja svoju činnosť v súlade s týmito Stanovami a obecne záväznými predpismi.
 4. Sídlom SACHM je obec Zálesie, Hornozelenická 18, 900 28 Zálesie.
 5. SACHM je združením osôb (organizácia), kde členstvo vzniká na základe dobrovoľnosti, nikto nesmie byť k členstvu nútený, vrátanie účasti na jej činnosti.
 6. Každý člen môže zo združenia dobrovoľne vystúpiť bez uvedenia dôvodu.
 7. Člen SACHM, ktorý dobrovoľne vystúpi alebo bol vylúčený , nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na príslušný kalendárny rok ani jeho časti a nemá nárok na majetok SACHM ani jeho časti.
 8. SACHM môže spolupracovať s inými organizáciami, združeniami, môže byť členom, resp. jeho členovia môžu byť členmi aj v iných organizáciách, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

 

Čl. II

Poslanie  a cieľ združenia

 

Poslaním a cieľom SACHM je:

 1. Rozvoj a propagácia v oblasti šľachtenia, chovu čistokrvných a domácich mačiek , ochrany zvierat a výstavníctva.
 2. Priebežné vzdelávanie  členov a výchova mladých chovateľov.
 3. Aktívna práca s deťmi, mládežou a seniormi formou spolupráce so školami a ostatnými organizáciami pracujúcimi s deťmi, mládežou a seniormi.
 4. Felinoterapia - liečenie a psychologická terapia prostredníctvom mačiek.
 5. Vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov potrebných k plneniu poslania a cieľov združenia, vrátanie možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, respektíve z fondov EÚ.
 6. Evidencia druhov a počtov mačiek v držaní členov združenia.

K naplneniu tohto poslania SACHM v spolupráci s orgánmi štátnej správy a ďalšími orgánmi a organizáciami najmä: 

      1) vytvára podmienky pre úspešnú činnosť svojich členov  v rámci  poslania a cieľov.

      2) chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov súvisiace  s činnosťou SACHM.

      3) k zabezpečeniu svojho poslania vykonáva samostatnú  hospodársku činnosť. Za týmto  účelom môže zriaďovať svoje hospodárske a účelové zariadenia.                      

     

                                             

Čl. III

Členstvo, práva a povinnosti

 

Členstvo v SACHM je dobrovoľné. Členom SACHM sa môže stať každá fyzická a právnická osoba alebo iný kolektív, ktorí majú predpoklady a záujem podieľať sa na rozvoji činnosti tejto asociácie a súhlasia s týmito Stanovami.

 

Členstvo môže byť:    A) individuálne

                                                B) kolektívne

                                                C) čestné

 

A) Individuálny člen: individuálnym členom SACHM sa môže stať občan Slovenska bez ohľadu na politické presvedčenie a príslušnosť, náboženské vyznanie, pohlavie, vek a štátnu príslušnosť, ktorý súhlasí s týmito Stanovami. Prijatie člena potvrdzuje  Predstavenstvo na základe písomnej prihlášky. Platnosť členstva je podmienená zaplatením členských príspevkov. Dokladom o členstve je potvrdenie o zaplatení členského príspevku, uvedenie v zozname  členov SACHM a pridelenie evidenčného čísla. Výnimku z tohto ustanovenia musí schváliť Predstavenstvo alebo Členská schôdza.

 

B) Kolektívne členstvo: vzniká na základe prihlášky a akceptovania stanov SACHM. Kolektívnym členom môže byť aj organizácia, sídliaca mimo územie Slovenska.

C) Čestné členstvo: môže na návrh člena SACHM udeliť Členská schôdza osobám, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj chovu, vzdelávania a výstavníctva.

 

      Člen SACHM má právo:

 1. Podieľať sa na činnosti SACHM a využívať k tomu jej zariadenia.
 2. Zúčastňovať sa členských schôdzí.
 3. Zúčastňovať sa na rokovaniach Predstavenstva SACHM , na ktorých sa hodnotí jeho činnosť a správanie.
 4. Od veku 20 rokov voliť a byť volený do orgánov SACHM.
 5. Prostredníctvom orgánov SACHM rozhodovať o jej činnosti
 6. Obracať sa na orgány SACHM  so svojimi podnetmi, návrhmi, sťažnosťami, dotazmi a podobne s právom na ich vybavenie do 30 dní.
 7. Chovať mačky a rozmnožovať čistokrvné mačky za dodržania Chovateľského poriadku FIfe, FFS a jeho dodatkov.
 8. Na zápis svojich odchovov v plemennej knihe FFS.

 

     Člen SACHM je povinný:

1. Chrániť dobré meno a záujmy SACHM.

     2. Riadne vykonávať všetky prijaté funkcie.

     3. Chrániť majetok SACHM, starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie,  riadne a načas  platiť členské príspevky a poplatky v plnej výške.

     4. Dodržiavať stanovy SACHM , plniť rozhodnutia prijaté orgánmi SACHM.

     5. Nekonať v rozpore so záujmami SACHM a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli poškodiť dobré meno združenia.

     6. Evidovať chované mačky a zabezpečiť ich označenie (čipovanie) v súlade s platnou legislatívou.

     7. Riadiť sa pravidlami a zásadami chovateľskej a spoločenskej etiky.

     8. Zúčastňovať sa v rámci možností na členskej schôdzi.

 

Individuálne členstvo zaniká:

 1. Vystúpením na vlastnú žiadosť.
 2. Vylúčením pre neplnenie základných členských povinností.
 3.  Vylúčením pre závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v SACHM.
 4.  Zánikom SACHM a jeho vymazaním z Registra združení.
 5. Úmrtím člena.

   Kolektívne a čestné členstvo zaniká za tých istých podmienok ako individuálne členstvo v bode 1-4.

  O vylúčení člena rozhoduje Predstavenstvo združenia, v odvolacom konaní Členská schôdza. 

   

 

 

 

Čl. IV

Orgány SACHM

Orgánmi SACHM sú:

 1. Členská schôdza
 2. Predstavenstvo SACHM
 3. Kontrolór
 4. Štatutárny orgán
 

 Členská schôdza sa  zvoláva sa spravidla raz za rok, prípadne podľa potreby. Zvoláva ju Predstavenstvo SACHM. Mimoriadna Členská schôdza  môže byť zvolaná na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov, alebo na návrh Predstavenstva. Členská schôdza SACHM je oprávnená prijímať rozhodnutia, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina členov.

 

Členská schôdza najmä:

1. Schvaľuje plán akcií a rozpočet SACHM.

2. Volí a odvoláva výkonné Predstavenstvo (okrem prezidenta) a Kontrolóra.

3. Volí delegátov a zástupcov do orgánov iných organizácií a združení na ktorých činnosti sa SACHM podieľa.

4. Schvaľuje Stanovy

5. Schvaľuje zmeny a dodatky Stanov navrhnuté a schválené Predstavenstvom a iné predpisy pre riadenie činnosti.

6. Je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu Predstavenstva.

7. Schvaľuje výšku a spôsob platenia členských príspevkov.

8. Rozhoduje o zániku SACHM a spôsobe likvidácie majetku. Svoje rozhodnutie v týchto prípadoch schvaľuje dvojtretinovou (2/3) väčšinou hlasov všetkých členov združenia.

9. Rozhoduje o všetkých ďalších otázkach , ktoré si ku svojmu rozhodnutiu vyhradí.

Rozhodnutia Členskej schôdze sú prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných (okrem bodu 7).

 

2. Predstavenstvo SACHM je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť  v období medzi Členskými schôdzami. Skladá sa z troch členov:  prezident, viceprezident asekretár. Zasadanie Predstavenstva zvoláva Prezident SACHM podľa určeného plánu, alebo vlastného uváženia. Predstavenstvo sa schádza dvakrát ročne alebo podľa potreby.

Predstavenstvo  (okrem Prezidenta) volí Členská schôdza na obdobie piatich rokov.

Jednanie Predstavenstva SACHM riadi Prezident. Predstavenstvo je oprávnené prijímať rozhodnutia , keď je prítomná nadpolovičná väčšina  jeho členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta SACHM

 

Predstavenstvo najmä:

1. Vedie evidenciu členov a chovaných mačiek.

2. Rozhoduje o prijatí a vylúčení člena. Vylúčený člen má právo voči rozhodnutiu o vylúčení sa odvolať na Členskú schôdzu.

3. Schvaľuje prijatie pracovníkov do pracovnoprávneho vzťahu.

4. Navrhuje a schvaľuje zmeny a dodatky Stanov SACHM.

 

Členstvo v Predstavenstve SACHM (okrem prezidenta) zaniká:

 1.   uplynutím doby mandátu
 2.   vzdaním sa funkcie
 3.   zánikom členstva v SACHM
 4.   úmrtím člena

 

3. Kontrolór je nezávislý kontrolný orgán združenia a za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi.

Rozhodnutia Kontrolóra sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných Členskej schôdze. Kontrolór je povinný podať správu o vykonanej činnosti na každom zasadnutí výročnej Členskej schôdze.

Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s členstvom v Predstavenstve. Kontrolór sa zúčastňuje zasadnutia Predstavenstva OZ s hlasom poradným.

Kontrolóra volí Členská schôdza na obdobie piatich rokov.

 

Kontrolór najmä:

 1. Kontroluje plnenie úloh orgánov SACHM, ktoré im boli uložené uznesením Členskej schôdze.
 2. Upozorňuje Predstavenstvo  na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.
 3. Kontroluje dodržiavanie Stanov, ich dodatkov a ostaných predpisov.
 4. Kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SACHM a dozerá na dodržiavanie finančnej disciplíny. Po ukončení hospodárskeho roka  vykoná revíziu záverečnej bilancie  a vyhotoví o tom správu.

           

  Štatutárny orgán SACHM

 

Štatutárnym orgánom SACHM  je Prezident.

Prezident  riadi činnosť SACHM medzi zasadaniami Predstavenstva  a zodpovedá za jej výsledky. Je zástupcom navonok a je oprávnený za SACHM jednať a činiť právne úkony vo všetkých veciach. Prezident, ako zakladateľ SACHM, nie je odvolateľný ani  volený Členskou schôdzou.  Na svoju funkciu môže kedykoľvek rezignovať a vymenovať nového Prezidenta, alebo navrhnúť kandidáta a voľbou poveriť Členskú schôdzu.

Funkčné obdobie Predstavenstva (okrem prezidenta) a Kontrolóra SACHM končí uplynutím funkčného obdobia a zvolením nových funkcionárov, odvolaním z funkcie, prípadne vzdaním sa funkcie. Voľby sú verejné, tajné, alebo elektronické. O spôsobe volieb rozhodnú členovia združenia.

Funkcie orgánov SACHM sú čestné. Funkcionári pri výkone úloh majú nárok na náhradu skutočných nákladov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia Členskej schôdze.

 

Čl. V

Majetok a hospodárenie

 

 1. Majetok, ktorý vlastní SACHM, zveľaďuje a chráni každý člen v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

 1. Zdrojom príjmov sú:
  1. Členské príspevky.
  2. Príjmy zo spoločenskej a inej činnosti vyplývajúcej z týchto Stanov.
  3. Dary a príjmy od sponzorov.
  4. Iné materiálne a finančné príspevky.
  5. Nehmotný majetok a duševné vlastníctvo.
  6. Dotácie a granty od právnických osôb, tuzemských či zahraničných.
  7. Dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií.
 2. Hospodárenie SACHM sa riadi rozpočtom schváleným Členskou schôdzou na jeden rok.
 3. Finančnými prostriedkami môže disponovať Prezident SACHM  a s jeho písomným súhlasom ďalší, ním poverení členovia Predstavenstva.
 4. Všetky finančné prostriedky získané združením, ako aj hmotné aj nehmotné aktíva, sú majetkom združenia.

 

Čl. VI

Zánik združenia, záverečné ustanovenia

 

 1. SACHM  sa ruší dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením, o čom rozhodne Členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov združenia. SACHM zaniká výmazom z Registra združení vedeného registrovým úradom.
 2. Právne úkony za SACHM vykonáva Prezident na základe Stanov a ďalší členovia, pracovníci SACHM, alebo iné osoby na základe a v rozsahu Prezidentom písomne udelenej plnej moci.
 3. Zmena Stanov bola schválená Predstavenstvom a Členskou schôdzou  a nadobúda účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.
 4. Veci neupravené týmito Stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, ktoré platia na území Slovenskej republiky.